ТСП курсовой СаЯБЕК НКіріспе

Ғимараттармен үймереттерді тұрғызу,өз кезегінде бөлек прцестерден тұратын құрылыс жұмыс қатарына жинақталады. Сонымен қатар құрлыс жұмыстарының орындалуы белгілі бір технологиялық кезекте жүзеге асады: дайындық ж9мыстары-жер асты бөлігінің өндіріс жұмыстары немесе «нолдік цикл»,- жер үсті бөлігін — бөлімдік жұмыстар — аумақ жайлылығы. Құрылыс жұмыстарының уақытын қысқарту мақсатында бұл жұмыс түрі уақытпен бірігеді, яғни машинамен механизмдерді тиімді қолддану үшін, еңбек өнімділігін жоғарылатып және құрылыс бағасын төмендетуге бағытталған топтық әдіспен жүзеге асады. Құрылыс конструкциясының монтажы көп жағдайда топтық объект сұлбасын объектінің жалпы құрылыс қарқынын, басқа да құрылыс жұмыстарының тәртібі мен әдіс өндірісін анықтайтын алдыңғы қатарлы техникалық процесс болып табылады. Сонымен қоса соңғы мақсаты ғимараттар мен үймереттер түріндегі дайын өнім алу болып табылатын, конструкция монтажын қосқанда топтық құрылыс жұмысын орындауда техникалық процеске бірігу керектігін есте сақтаған жөн. Құрылыстың топтық әдісі — құрылыс өндірісіндегі үзілместік және теңдік үрдістерін қолдануға негізделген.

Топтық өндірісті ұйымдастыру үшін қажет: жалпы құрылыс жұмысының фронын бөлек ұстанымға бөлу. Ұстаным келесідей таңдалады: әрбір ұстаным шамасымен бірдей жұмыс жалғасымен қамтамасыз ету олардығ әрқайсысының еңбексыйымдылығының 15…20% аспайтындығымен ерекшеленеді. Содан соң топтар және олардың бағыттары анықталады. ҚНжЕ 3.01.01-85 «Құрылыс өндірісін ұйымдастыру» байланысты кез-келген құрылыс, құрылыс және өндіріс жұмыстарын ұйымдастыруда жобалық құжаттармен жабдықталу қажет. Құжаттау алдыңғы тәжірибелік және жаңа құрылыс ғылымы техникалық жетістіктері негізелуі керек. Сонымен қоса жұмыссыйымдылықтың қысқаруы мен жұмыс құнының төмендеуі және жұмыс өндірісінің деңгеійінің жоғарылауын, планның топтастырылуын қарастыру керек. Бұл ережемен мұндай құжаттар ұйымдастыру жобасынан (ҚҰЖ) және жұмыс өндірісінің жобасынан(ЖӨЖ) тұратынын қарастырады. Нақтылау және өңдеу тәртібі ҚҰЖ және ЖӨЖ форасы мен көлемінің мазмұны ҚНжЕ көрсеткіштермен анықталады.

Темірбетон конструкциясының жинақтау спецификациясы

ТБК маркасы

Өлшемдері

Масса тонна

Маркасы бойынша саны

Жалпы масса

L мм

В мм

Һ мм

ФЛ-1

1180

1000

300

0,8

87

69,6

ФБС-1

1180

500

580

0,6

522

313,2

ПП-1

5980

990

220

1,7

54

91,8

 

Жұмыстар көлемдерін анықтау

ФЛ – 1 таспалы іргетас

ФБС – 1 жертөле қабырғасының іргетас блоктары

ПП – 1 жабынды плита

1. Ленталы іргетастың ғимарат ұзындығы бойынша элемент санын анықтау

дана

2. Жертөле қабырғасының іргетас блоктарын ғимарат ені бойынша санын анықтау

дана

3. Ленталы іргетастың жалпы санын анықтау

 

4. Жертөле қабырғасының іргетас блоктарын иғмарат бойынша санын анықтаудана

5. Жертөле қабырғасыныңіргетас блоктарының биіктік бойынша қатар санын анықтау қатар

6. Жертөле қабырғасының іргетас блоктарының жалпы саны анықтау дана

7. Жабынды плитаның санын анықтаймыз

 

 

Қара белгілерді анықтау

h қара=K(1,2); мұнда а=

 

h қара=

1-30.12;

30,12

29,95

29,8

29,62

29,43

30,04

29,85

29,71

29,52

29,33

30

29,8

29,61

29,4

29,22

29,93

29,75

29,54

29,35

29,14

2-29.95;

3-29.8;

4-29.62;

5-29.43;

6-30;

7-29.85;

8-29.71;

9-29.52;

10-29.33;

11-30;

12-29.8;

13-29.61;

14-29.4;

15-29.22;

16-29.93;

17-29.75;

18-29.54;

19-29.35;

20-29.14;

Тегістеудің орта белгісін анықтау

 

Қызыл нүктені анықтау

Hқыз=Hорi L мұнда: Hқыз=жобалық белгісі;i=берілген еңісі;L= бұру осінен қажетті нүктеге дейінгі арақашықтық.

(1-5) 29.65+(30*0.0.125)=30.025

(6-10) 29.65+(10*0.0.125)=29.775

(11-15) 29.65-(30*0.0.125)=29.525

(16-20) 29.65-(10*0.0.125)=29.275

Жұмысшы белгі

h ж=Нқызқара

1) -0.095 2) 0.075 3) 0.225 4) 0.705 5) 0.595 6) -0.265 7) -0.075 8)-0.065

9) 0.255 10) 0.445 11) -0.475 12) -0.275 13)-0.085 14) 0.125 15) 0.305

16) 0.655 17)-0.475 18)-0.265 19) -0.075 20) 0.135

30,025 30,12 -0,095

30,025 29,95 0,075

30,025 29,8 0,225

30,025 29,62 0,705

30,025 29,43 0,595

29,775 30,04 -0,265

29,775 29,85 -0,075

29,775 29,71 -0,065

29,775 29,52 0,255

29,775 29,33 0,445

29,525 30 -0,475

29,525 29,8 -0,275

29,525 29,61 -0,085

29,525 29,4 0,125

29,525 29,22 0,305

29,275 29,93 -0,655

29,275 29,75 -0,475

29,275 29,54 -0,265

29,275 29,35 -0,075

29,275 29,14 0,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойманың үймеге ауысатын шекаралық нүктесін анықтау

X=

x1=11.17; x2=10; x3=10.7; x4=8.6; x5=8.1; x 6=12.5; x7=7.14

Шаршылардағы топырақ көлемдерін анықтау.

 

Үшбұрыш V=

Бесбұрыш V=

V1=29.94; V2=1.346; V3= 109; V4= 30.79; V5=0.98;

V6=188; V7=110; V8=29.702; V9=1.115; V10=1.39;

V11=14.884; V12=125; V13=200; V14=0.997; V15=32.503;

V16=114; V17=1.918; V18=40.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*100 *100

Егер жиынтық көлемдердің айырымы 5% артық болса орта тегістеу белгінің шамасы мына формуламен анықталатын h шамасына дәлдеп түзеу керек

h ,мұндағы: Vа — үйінді мен ойма көлемінің айырымы,м3; F- тегістеу алаңның ауданы,м2. ==0.006

Қазаң шұңқыр

 

Қазаншұңқырдың тереңдігі – Н = 3,800м

Топырақтың түрі – құмдақ 1:0.67

Топырақтың тобы – II

Қазаңшұңқыр ұзындығы: а = 27 м , Ені: b = 12 м

ФЛ-1 ұзындығы L=1180 мм, В=1000 мм, һ =300 мм, масса тонна 0,8 т

ФБС-1 ұзындығы L=1180 мм, В=500 мм, һ =580 мм, масса тонна 0.6 т

ПП-1 ұзындығы L=5980 мм, В=990 мм, һ =220 мм, масса тонна 1,7 т

 

L табаны=27+1+0.5+0.5=29

L беткі = 29+(2.54*2)=34.08

b табаны =12+1+0.5+0.5=14

b беткі = 14+(2.54*2)=19.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өсімдік қабатының көлемі

Қазаңшұңқыр қазудағы алынатын өсімдік қабатының көлемі

S1=(10+c+10)*(10+d+10)

мұндағы:сбеткі қабаттағы қазаңшұңқырдың ұзыңдығы;d-беткі қабаттағы қазаңшұңқыр ені

S1=(10+34.08+10)*(10+19.08+10)=2113.44

Ор шұңқырды қазудағы алынатын өсімдік қабатының көлемі

S2=(5+d+5)L

S2=(5+1.4+5)*48=547.2

мұндағы:d-ор шұңқырдың ені;Lор шұңқырдың ұзындығы

 

Қазаншұңқыр көлемінің формуласы

=1980.047

1. a=29 қазаңшұңқыр табаны ұзындығы

2. b=14 қазаңшұңқыр табаны ені

3. c=34.08 қазаңшұңқыр беткі ұзындығы

4. d=19.08 қазаңшұңқырдың беткі ені

5. H=3.8 қазаңшұңқырдың тереңдігі

m –құлама коэффициенті

m=0,67

Экскаватормен өңделетін топырақ көлемі:

Vэр=Vэр(тр)-Vpr-Vз

hpr=0.2

Vpr=hpr * c * d=0.2*34.08*19.08=130.05

Vз=(0.5*34.08*19.08)=325.12 мұндағы 0,5-экскаватормен өңдеу барысында топырақтың толық алынбау шамасы

Vэр=2113.44 -130.05-325.12=1658.27

Өсімдік қабатын кесу

Vc=S*hpr

Vc=2113.44*0.2=422.688

Ор шұңқырдың көлемін есептеу

Vтр=L(Fcp+=2.8+

мұнда:L-ор шұңқыр ұзындығы-48; F-ор шұңқырдың көлденең қимасының орт ауданы 2*1.4=2.8 ;H=қазаңшұңқыр тереңдігі=2;m-құлама коэффициенті=0.67

Пандус жасаудағы жер жұмыстарының көлемін есептеу

Vтр=

мұнда:Hқазаңшұңқыр тереңдігі;bпандустүбінің ені;mпандус табанының құлама коэффициенті

Экскаватормен қазғаннан кейінгі қазаңшұңқыр түбіндегі толық алынбаған топырақ көлемін анықтау

Vо=Fk(тр)* мұнда:F-қазаңшұңқыр түбінің ауданы;-толық алынбаған топырақ қалыңдығы

Vо=Fk(тр)*=406*0.10=40.6

Топырақтың қайта көму көлемін анықтаймыз

(жертөлесіз)

 

Кор=3

Vф=abc=3.8*29*14=1542.8

 

Нжертөле=3,8м

( жертөлелі)

 

Топырақты тығыздау ауданын табамыз.

Fупл=Vоз /hy =109.31/0.385 =283.92 м3

 

Үйіндіге аударылатын топырақтың көлемін анықтау

Vүйін=Vқ.қ =384.087

 

Автокөлікке аударылатын топырақтың көлемін анықтау

Vавт=VК+ Vоз = 1980.047+145.12-384.087=1356.993

 

Жұмыс көлемінің ведомосты

 

Жұмыстық атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

1

Өсімдік қабатын кесу

1000 м 2

422.688

2

Топырақты экскаватормен үйіндіге аудару

100 м3

384.087

3

Топырақты экскаватормен автосамосвалға аудару

100 м3

1356.993

 

4

Қазаншұңқырдың табанындағы топырақты бульдозермен тегістеу

100 м3

35,56

5

Тегістейтін қабатты салу

3

 

6

Ленталы іргетасты кранмен орнату

1 дана

87

7

Жертөле қабырғаларының іргетас блоктарын орнату

1 дана

522

8

Жабынды плитаны кранмен орнату монтаждау

1 дана

54

9

Топырақты қайта көму

100 м 3

 

10

Топырақты катокпен тығыздау

1000 м 2

 

 

 

 

 

 

 

Жер жұмыстары процесінің кешенді механикаландырылған тәсілдерін таңдау

Бульдозердiң сменалық пайдалану өнімділігі мына формуламен анықталады:

 

мұнда: Т – смена ұзақтылығы, сағат;

qбульдзердің бір рейсте ауыстыратын тығыз күйіндегі топырақтың көлемі, м3; 0.81*1.5*2.56=3.1104

aжылжыту барысында жоғалатын топырақты есепке алатын коэффициент: a=1-0,007(40)(0.72)

Кb — машиналарды пайдалану уақыты коэффициентi 0,8–ге тең;

Тк — топырақ толтыру ұзақтығы, мин; 2мин

Тn — жылдамдық ауыстыруға жұмсалатын уақыт, мин; 0.3мин

жүкпен және жүксіз жүру қашықтығы, м; 30м,50м

Vr ,Vn — бульдозерлердiң жүкпен3км/сағ және жүксіз 5/сағ жылдамдықтары, м/мин.

ДЗ-42(Д-606)

Дт-75-гидравлическое управление мощность,кВт(м) 55/75

Высото отвала-1.07м

Длина отвала м-2.56 м

Тип отвала-неповоротный

Расстояние перемещения грунта.Добавлять на каждые следующие 10см(-I)-0.87(1-18)

 

 

 

 

Экскаватор таңдау

мұнда: 1,08 — қосымша шығынды ескеретiн коэффициент;

Смаш.-смен — экскаватордың машина-сменінің орташа құны

Псм. выр. — экскаватордың сменадағы өнімі

ЭО-4121А 23.47 С маш смен 31.08

4321 28.78 33.62

Nвр=2.9*(1980.047+145.12)=6162.98

Экскаватордың сменадағы өнімі.

Псм.выр=

Топырақты өңдеу құны анықтау.

С(1,2)=

С(1,2)=

Әрбiр экскаватордың типіне 1 м3 топырақ өңдеу үшін жұмсалатын өзіндік капитал шамасы анықтау.

Куд(1,2)=

Со.п-экскаватордың инвентарлы-есептеулі бағасы;

tгодбір жылдағы экскаватор жұмысы сменасының нормативті саны.

Смена-350

Куд(1) ==

Куд(2) ==

Шығындарды салыстыру

Пуд (1,2)=С(1,2)+Ен*Куд

Пуд(1)=0.72+0.15*2.45=1.09

Пуд(2)=0.78+0.15*2.9=1.215

Катоктың сменалық эксплуатациялық өнімділігін анықтау.

ДУ-39 тіркемелі каток(пневмодоңғалақты)

Си.р,тыс.руб 4,19

С маш смен-10,34

 

В-тығыздалу жолақтарының ені,м;-2,6

b-көршілес жолақтарды жабу ені;-0,15-0,3м

V-қозғалыстың орташа жұмысшы жылдамдығы,км/сағ;-11

h — тиiмдi тығыздалатын қабат қалыңдығы, м. 0,35м

т бір жермен өту қажет саны.-8

Пэ==3162.15

 

Ашық су төгу және жер асты суларын жасанды түрде төмендету құралдарын таңдап алу.

 

Судың қазаңшұңқырға келу көлемін анықтау

Q=(Fдна+Fотк)*а

Fдна-қазаңшұңқырдың түбінің ауданы

Fоткөжер асты суларының деңгейінен төмен орналасқан қазаңшұңқыр қабырғаларының ауданы

a-тан келетін су ағыны /сағ

Fдна=29*14=406

Fотк=(29*2)+(14*2)*1.5=129

Q=(406+129)*0.24=128.4

 

 

 

Суды айдау үшін қажетті насос саны.

N=

мұнда: К3-қоркоэффициентi,(1,5– 2) деп қабылдайды;Пн – насостың бір сағаттағыөнiмдiлiгi, м3/ сағ

N= ==16,05

 

Су ағынын есептеу

Q=d*K*S

мұнда: Q — су ағыны, м3/ сағ;К – сүзілу коэффициентi құмшауыт- 0,2 — 0,7 м/тәу

Q=2*0.6*9.1=10.92

 

Инесүзгілердің санын анықтау

N

Q-су ағыны,/сағ

q- график бойынша немесе келесі формула бойынша анықталатын 1 инесүзгінің өткізу қабілеті.

q=0.7*П*d*K=0.7*3.14*2*0.6=2.64

d-инесүзгілерінің диаметрі,м

K-сүзілу коэффициенті

N==218.4

 

Инесүзгілердің қадамын анықтау.

e===2.42

P-қазаңшұңқырдың периметрі

 

 

 

Қысқы уақытта жұмысты жүргізу ерекшеліктері.

 

 

Топырақтың қату тереңдігін анықтау:

H=A*(4P-P2)

P==0.144

H=A*(4P-P2)=16*(4*0.144-0.14)=16*(0.6-0.02)=9.28

 

 

Жылытқышты есепке алғандағы топырақтың қату тереңдігі:

H=60(4*P-)*

мұнда:Кут-жылытқыш түріне байланысты қабылдайтын коэффициент,қопсытылған топырақ үшін — 1,2-1,4;

H=60(4*P-)*=60*(0.6-0.02)*1.2=41.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау.

 

Тік күректі экскаватордың бірінші өтісінің ең үлкен енін анықтау:

Bн=2b1=2Ч0,9Rст

мұнда: b1-эксковатор қозғалысының осiнен алдыңғы өтіс (забой) табанына дейінгі ең үлкен ара қашықтық, м;R– экскаватор тұрағының деңгейiндегi қазу радиусы, м.

ЭО-652

Ковш сыйымдылығы-0.6

Жебенің ұзындығы-5,5м

Қазу радиусы

Ұзын ор үшін-5,8м

Қазаңшұңқыр үшін-4м

Транспортка тиеу радиусы-5м

Транспортка тиеу биіктігі-2.3м

Қуаты -59(80)

Масса-20.5

Bн=2*0,9*4=7,2

 

Bn=2b=2=12.39

Экскаватордың екiншi, бүйiрлі, өтісінің ең үлкен енi (B), м:

мұнда: b2 = 0,7 Rcт,

b2=0.7Rcт=0.7*4=2.8

B=0.9+2.8=3.7 қазаңшұңқыр үшін

b2=0.7Rcт=0.7*5.8=4.06

B=0.9+4.06=4.96 ұзын ор үшін

 

 

 

Алаңды тік тегістеу және қазаншұңқыр мен орларды қазу үшін техника құралдарын таңдау.

 

Экскаватор шөмішіндегі тығыз топырақтың көлемі:

 

1. тік күрек үшін 1-1,25 (1.20)

Vгр= 0.052

2.Кері күрек үшін (0.8)

Vгр==0.8

3.драглайн үшін 0.9-1.15 (0.18)

Vгр==4.3

Экскаватордың шөмішіндегі топырақ массасы

Q=Vгр*V

v-топырақтың орташа тығыздығы 2300-2500кг/

1) Q1=0.052*2300=119.6 тік күрек

2)Q2=0.98*2300=2254 кері күрек

3)Q3=4.3*2300=9890 драглайн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автосамосвалдың қорабына тиелетін топырақ мөлшері

n= 0.65

тасымалдау ара қашықтығы ,км грузоподьемность при ёмкости ковша,

1) 0.5км 4.5

2) 1.0км 7

3) 1.5км 7

4) 2.0км 10

5) 3.0км 10

6) 4.0км     10

7) 5.0км 10

 

1) n1= n1= n1=

2) n2= n2= n2=

4) n4= n4= n4=

 

 

ЗИЛ-555

жүк көтерілімдігі4.5(3)

қорабының сыйымдылығы3

жоғарғы жылдамдығы (жүкпен)-80 км/сағ

Сир=3.61 тыс.руб

Смаш-смен=19.6 руб

Максималды жылдамдығы-90 км/сағ

Двигательдің көлемі-6л

Қуаты-150

Степень сығылу-6.5

 

Автосамосвал қорабына тиелетін тығыз топырақ көлемі:

V=Vгр*n

1)V1=0.052*0.04=0.002

2)V2=0.98*0.06=0.06

3)V3=4.3*0.08=0.344

Автосамосвал жұмысының бір циклінің ұзақтығы

 

tn топырақты тиеу уақыты

 

Расстояние,км скорость(км/час)движения автосамосвалов грузоподьемностью (т)

1 17 от 3.5 до 7

Дороги-грунтовые накатные

Расстояние 5 км-17км/сағ(Vr)

Hвр-(3-18)-3 (II)

tn=

Hвр=3

L=0.5км

Vr=17км/сағ

Vn=25км/сағ

tp=2мин

tм=2мин Тц=0.108++2++2=0.108+1.76+2+1.2+2=7.068

Автосамосвалдың қажетті саны

N=

 

Жинақтау кранын таңдау.

Кранның қажетті жүк көтергіштігі Qкр=q1+q2

Qкр=1.43+2.5=3.93

КС-3571-автомобильный стреловой кран

Жүк көтерімділігі -0.3…10 Qн (m)

Жебенің созылуы maxmin,м-18.7…4

Ілгектің көтерілу биіктігі, Hк,м-8

Кранның 1 жылда жұмыс істеу уақытыжыл r-2526

Си.р-18500 руб

Смаш-смен-34.50 руб

q1=1.43 m-(ПК)-ФЛ,ФБС,ПК-ең жоғары массасы К Н(mc)

q2=2.5

кранның тұру деңгейінен ілгіштің қажетті көтерілу биіктігі:

Hkp=h1+h2+h3+h4

h1=0

h2=(1…1.5)

h3=0.58

h4=3

Кранның ілмек құлашы

 

 

 

 

 

 

 

Жүкті ұстағыш құрылғыларды таңдау және есептеу.

S=

мұнда a — строптың вертикальдан ауытқу бұрышы, 450 артық болмайды;

Q — көтерiлетiн конструкция салмағы, кг;

mстроптың тармақтарының саны;

Кстроптың тармақтарынан түсетін салмақтың бiркелкiсіздігі коэффициентi (m<4 болғанда К�=1, ті4-К-1,33 болып қабылданды

Канат 6.78

6 өрім-0.30

36 өрім-0,78

90 өрім-0,22

Канат салмағы 124 кг

 

S=

P=S/K

S=124.0/1,42*2 *1=43.7

P=S/=43.7/6=7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер тiзiмi.

 

1.Құрылыс процестерiнiң технологиясың пәнiнен курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Н.Т.ДАУЖАНОВ

2. Бочкараева Земляные работы электронный вариант

3. ЕНИР-для земляных работ электронный вариант

4. С.К. Хамзин, А.К. Карасев Технология строительного производства

5. Методические указания для КР по ТСП-1 электронный вариант

6. ЕНиР Сборник Е 2 Выпуск 1 электронный вариант

 

 

Categories: Без рубрики | Comments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

x Close

Like Us On Facebook